Aktualności

Konferencja Naukowa AUTYZM PROBLEM - ROZWIĄZANIE. Projekt współfinansowany ze śrdoków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

AKTUALNY PROGRAM!! AULA im. A. P. Kaczmarka ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

Konferencja Naukowa 22 października 2013

Organizatorzy:
Zakład Pracy Socjalnej - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Gepetto w Koninie

Honorowy Patronat
Prezydent Miasta Konina, Józef Nowicki Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, prof. dr hab. Mirosław Pawlak


Komitet naukowy
dr hab. Agnieszka Słopień Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr hab. Anna Suchańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koniniew Koninie,

dr n hum. Aneta Wojciechowska Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr n.o zdr. Anna Kostiukow Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Miejsce:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4,
AULA im. AP. KACZMARKA ;-)

Program Konferencji

10.00 Powitanie i otwarcie konferencji
Wystąpienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, prof. dr hab. Mirosława Pawlaka
Wystąpienie Prezydenta Miasta Konina, Józefa Nowickiego

10.30 – 10.40 „ Problemy dzieci autystycznych oraz ich rodziców, diagnozowane na terenie Konina i subregionu konińskiego”- wyniki badań przeprowadzonych w ramach pracy dyplomowej – Łukasz Rembas, absolwent pracy socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

10.40 – 11.10 „Etiologia autyzmu, zmiany w DSM V, standardy diagnozy” - dr hab. Agnieszka Słopień, Uniwersytet Medyczny, dr Aneta Wojciechowska Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań,

11.10 -11.40 „Torowanie prawidłowego rozwoju dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera"- dr Anna Kostiukow, Uniwersytet Medyczny Poznań

11.40 – 12.10 „Autyzm w teorii i w praktyce” -dr Beata Urbaniak terapeuta, pedagog, Poznań

12.10-12.40 „Funkcjonowanie małego dziecka ze spektrum autyzmu w grupie przedszkolnej” – Katarzyna Stein-Szała, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, Zielona Góra

12.40 – 13.10 „Dziecko ze spektrum autyzmu w klasie szkolnej”- Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk

13.10-13.30 Przerwa kawowa– Zdjęcie Grupowe

13.30 – 14.00 „Aktywizacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z autyzmem” - Anna Skierczyńska, Maria Liżewska Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk

14.00 – 14.30 „Osoba z autyzmem miejscu pracy na przykładzie Zakładu Aktywności Zawodowej w Wielczej Górze” - Angelika Łasocha, Fundacja na Rzecz Pomocy Osobom Autystycznym Synapsis, Warszawa

14.30 – 15.00 „Dorosłość i mieszkalnictwo osób z autyzmem. Kontynuacja edukacji czy „nowy początek”-Edward Bolak, Fundacja Dobrej Nadziei, Kraków

15.00 – 15.30 „Spółdzielnia socjalna jako miejsce aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z autyzmem” – Zbigniew Prałat Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań

15.30-15.45 „Centrum Terapii i Leczenia Autyzmu” – Anna Leśna – Szymańska, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Gepetto w Koninie

15.45 - 16.10 Podsumowanie konferencji

Do kogo jest adresowana konferencja..?

do wszystkich pracowników systemu edukacji, których zadaniem jest takie przygotowanie dzieci i młodzieży z autyzmem do funkcjonowania w przedszkolu czy szkole, aby potrafiły sobie z sukcesem radzić z wymaganiami programu nauczania oraz wykorzystać i rozwijać swoje kompetencje społeczne w relacjach z innymi; którzy chcą tworzyć przyjazne środowisko dla uczniów z ASD, szukać rozwiązań wspomagających edukacje włączającą i integrację tej grupy uczniów, a także zapobiegać przypadkom przemocy w szkole, a jeśli one już występują to szukać odpowiednich i skutecznych dobrych rozwiązań. Pokazanie dobrej praktyki we wspieraniu społecznego funkcjonowania tych uczniów w szkołach pozwoli rozpoznać ukryte problemy i zapobiegać ich wykluczeniu ze społeczności rówieśników.

do pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, dla których poruszone zagadnienia na pewno będą pomocne w budowaniu dla uczniów z autyzmem indywidualnych programów uwzględniających ich potrzeby, a także w planowaniu nauki na kolejnych etapach, oraz szerszym spojrzeniu na problemy społeczno – komunikacyjne dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera

do dyrektorów szkół i pracowników kuratoriów czy wydziałów oświaty w samorządzie, dla których omawiane zagadnienia mogą stać się inspiracją w poszukiwaniu najlepszych, kompleksowych rozwiązań w tworzeniu przyjaznych warunków i optymalnej organizacji nauki uczniów z autyzmem z uwzględnieniem współpracy ze specjalistami zewnętrznymi i z rodzicami uczniów w celu zapewnienia wysokiej jakości nauczania.

do kierowników, pracowników socjalnych OPS, GOPS, MOPS, MOPR, PCPR, dla których praca z osobami zagrożonych wykluczeniem społecznym jest codziennością, by potrafili ocenić funkcjonowanie dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sposób umożliwiający szybką interwencję terapeutyczną odpowiednich instytucji czy organizacji pozarządowych

lekarzy rodzinnych by mogli rozszerzyć posiadaną wiedzę o możliwości wczesnego wykrywania symptomów całościowych zaburzeń rozwoju u dzieci na bilansie 2 latka; uwrażliwienie w zakresie konieczności zaopiekowania medycznego i leczenia zaburzeń dzieci z autyzmem,


Konferencja Naukowa Autyzm – Problem – Rozwiązanie 22.10.2013
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4,
AULA im. AP. KACZMARKA - wstęp wolny


 kontakt i zapisy;
e-mail: biuro@gepetto.lm.pl.
Tel. 607 088 282
 
Serdecznie zapraszamy w imieniu:
Zakładu Pracy Socjalnej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
Dorota Kaźmierczak

Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi GEPETTO
Anna Leśna -Szymańska

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego